Skriver om centraliseringens avigsidor i Land Lantbruk

Spänningen mellan stad och land finns även inom kommunerna. I diskussioner om urbanisering tenderar fokus ofta att hamna på inflyttningen till storstadsområdena från landsorten. Minst lika betydelsefull är dock den urbanisering som sker på lokal och regional nivå, där centralorterna suger upp både befolkningsunderlag och samhällsservice från omlandet.Jag skriver i Land Lantbruk att det är dags att ompröva efterkrigstidens centraliseringsiver.

Läs artikeln här.