Skriver i Axess om de kulturpolitiska målen som fyller 50

I årets sista nummer av tidskriften Axess skriver jag temaartikeln, om det kulturpolitiska systemskifte som ägde rum för ett halvsekel sedan, och de kulturpolitiska målen som fyller jämnt. Vad innebar egentligen den stora omläggning av kulturpolitiken som ägde rum i början av 1970-talet, och hur väl har den förda politiken lyckats med att uppfylla sina egna högtravande föresatser?

De kulturpolitiska reformerna kring 1974 innebar ett radikalt skifte som speglade tidsandan. Det offentliga åtagandet på kulturområdet utvidgades, men samtidigt rörde sig kulturpolitiken bort från kulturarv och bildningsideal, sådant som tidigare varit självklara utgångspunkter för statens ingripanden i kulturlivet. Uppdateringarna av de kulturpolitiska målen innebär en gradvis rörelse bort från denna radikalism. Samtidigt har det institutionella ramverk som byggdes upp kring dessa idéer bevarats mer eller mindre intakt, oavsett regeringens politiska färg. Trots det kulturpolitiska systemets ideologiska slagsida har de större debatterna om kulturpolitiken som helhet lyst med sin frånvaro.

Läs artikeln här: https://www.axess.se/artiklar/det-stora-systemskiftet/